Functional Workout

Aktuelle Trainingszeiten

10:30 Uhr
14:45 Uhr
Rollbrettsport ASCH
15:45 Uhr
Floorball ASCH
16:00 Uhr
16:45 Uhr
17:00 Uhr
Zumba® Vertretung SCH
17:30 Uhr
17:45 Uhr
Yoga Vertretung SCH
18:00 Uhr
Hula Hoop Ausfall SCH
HYROX A SCH
18:15 Uhr
Functional Workout Vertretungssuche SCH
18:30 Uhr
19:00 Uhr
Kung Fu EXT
Cycling A Vertretungssuche SCH
19:15 Uhr
19:30 Uhr
RückenFit A Vertretungssuche SCH
20:00 Uhr
Legende:
= Vertretung  = Vertretungssuche  = Fällt aus  = Anmeldung  = Rücksprache  = Outdoor  O/A  = Anmeldung + Outdoor  = Zoom Video
Datum: 
08.10.2022,
11:45 Uhr - 12:45 Uhr
Trainingszeit: 
Vertretung durch: